ประวัติห้องสมุดคณะครุศาสตร์

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e1

 

ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
เปิดให้บริการ ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น.  ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์  ใช้การวิเคราะห์หนังสือด้วยระบบทศนิยมดิวอี้
ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification Syste, – DDC หรือ DC) เป็นระบบการจัดหมู่หนังสือที่เก่าแก่และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ผู้คิดระบบทศนิยมดิวอี้ คือ เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) บรรณารักษ์ชาวอเมริกัน เมื่อปี ค.ศ. 1873 และจัดพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1876 ใช้ชื่อว่า A Classicification and Subject Index for Cataloging and Arranging Books and Pamphlets of a Library โดยครอบคลุมการแบ่งย่อยเนื้อหาวิชาจากเรื่องกว้างๆ ไปจนถึงเนื้อเรื่องเฉพาะ

จัดแบ่งหมวดวิชาความรู้ในสาขาต่างๆ โดยเริ่มจากเรื่องทั่วๆ ไป สู่เรื่องที่เฉพาะยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็นชั้น ชั้นละ 10 กลุ่ม จากหมวดใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อย ดังนี้

แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ (Main class) 10 หมวด ใช้เลขอารบิกหลักร้อย 0-9 เป็นสัญลักษณ์แทนวิชาความรู้ทั้ง 10 หมวด ดังนี้

000 วิทยาการคอมพิวเตอร์และ ความรู้ทั่วไป (Computer science, information & general works)

100 ปรัชญาและจิตวิทยา (Philosophy and psychology)

200 ศาสนา (Religion)

300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)

400 ภาษา (Languages)

500 วิทยาศาสตร์ (Science)

600 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Technology and applied science)

700 ศิลปะและนันทนาการ (Arts and recreation)

800 วรรณคดี (Literature)

900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และชีวประวัติ (History, geography and biography)

หนังสือในห้องสมุดคณะครุศาสตร์มีจำนวนประมาณ 42,221 เล่มรวมวิทยานิพนธ์
มีหนังสือดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาประถมศึกษา, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น , หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 , สาระการเรียนรู้ 8 วิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. คู่มือครู หนังสือเรียน แผนการสอน วิชาสังคม, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ , สุขศึกษา , ศิลปศึกษา , วิทยาศาสตร์ , ฟิสิกส์ , เคมี, ชีววิทยา , งานช่าง , งานบ้าน, ดนตรี , สปช. , สลน. , กพอ.
3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เกร็ดความรู้ หนังสือความรู้ทั่วไป
4. หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ Bangkok post
5. วารสารวิชาการ สารปฏิรูป การศึกษาไทย วารสารมติชนรายสัปดาห์
6. วิทยานิพนธ์สาขาบริหารการศึกษา
7. เค้าโครงวิทยานิพนธ์